logo
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hamilton Automobielen
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van januari 2021.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst over koop van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Hamelton Handelsonderneming V.O.F./ Hamilton Automobielen (verkoper) en een koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan verkoper derden dient te betrekken.

Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de koper worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst verkoper hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van koper van de hand.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
> auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
> de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;
> de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto, onderdelen of accessoires;
> de verkoper: degene die een gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
> de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
> niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de koper en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, en van een kenteken, de transportkosten naar het autobedrijf en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt;
> vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
> schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
> de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
b. de garantie voor (gebruikte) auto’s die door de verkoper op verzoek van de koper kan worden verstrekt.

KOOP
Artikel 1 - Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling, schriftelijk of digitaal een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de koper en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Maakt de verkoper gebruik van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De koper moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 - De overeenkomst
De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de koper hier een kopie van fysiek of elektronisch. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
- de prijs van de auto op het moment van koop en verkoop;
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
- indien van toepassing de afleveringskosten van de auto, daaronder eveneens begrepen de kosten van de garantie;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 - Prijswijzigingen
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vaste als in de niet vast overeengekomen prijs van gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Artikel 5 - Aanbetaling
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de verkoper bepalen dat koper een aanbetaling, van maximaal 50% van de totale aankoopsom, verschuldigd is. 2. De verkoper is verplicht om bij een aanbetaling door de koper de auto voor de koper te reserveren. Derhalve is de auto niet meer beschikbaar voor andere kopers. 3. Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald indien de koper tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst of de overeenkomst wenst te annuleren. Verkoper zal de aanbetaling verrekenen met de redelijke vergoeding voor het door verkoper gelden verlies en/of de gederfde winst.

Artikel 6 - Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor diens rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, en schade als de koper niet het complete kentekenbewijs van de in te kopen auto kan inleveren.

Artikel 7 - Garantie
Op gebruikte auto’s, onderdelen en toebehoren verleent de verkoper – behoudens zijn wettelijke verplichtingen – geen garantie, tenzij in de overeenkomst van koop en verkoop uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval voldoet de koper een meerprijs en kunnen tevens de bepalingen en voorwaarden van een externe garantieverlener van toepassing zijn.

Artikel 8 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste en een vermoedelijke leveringstermijn moet de koper de verkoper eerst schriftelijk in gebreke stellen, zodra die datum is verstreken. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
2. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de koper nodig:
- als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de koper dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 9 – Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 9 dan mag de koper de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de koper vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 10 - De betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper geschieden.
2. Betaling moet gebeuren voor of op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire.
3. Verkoper en koper kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand na factuurdatum.
4. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente te verhogen. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de koper na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud op een auto
De aan de koper geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de koper alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de koper de formele eigendom van deze auto heeft gekregen is koper volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Hij moet de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto volledig aansprakelijk.

Artikel 12 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2.De aansprakelijkheid van verkoper voor enigerlei schade van de koper is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.v 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de koper en/of van derden die zich in of aan de auto bevinden en die de verkoper uit welke hoofde dan ook onder zich heeft.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 9.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien koper verkoper toestaat of als koper verkoper verzoekt voertuigen te verplaatsen, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen tenzij de verkoper hiervoor verzekerd is.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 14 - Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan enige andere volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Morgen Internet - Zorgeloos website